شهردار سابق لندن جانشین کامرون می‌شود؟

شهردار سابق لندن جانشین کامرون می‌شود؟

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: مخالفت مردم انگلیس با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا، نگرانی آن ها درباره مهاجرت و آنچه برخی از آن ها به عنوان قدرت روزافزون اتحادیه اروپا یاد می کردند، جذابیت عضویت در بازاری واحد با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را تحت الشعاع قرار داد.

شهردار سابق لندن جانشین کامرون می‌شود؟

(image)

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: مخالفت مردم انگلیس با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا، نگرانی آن ها درباره مهاجرت و آنچه برخی از آن ها به عنوان قدرت روزافزون اتحادیه اروپا یاد می کردند، جذابیت عضویت در بازاری واحد با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را تحت الشعاع قرار داد.
شهردار سابق لندن جانشین کامرون می‌شود؟

گروه تلگرام