شمارش قطعی آراء در قائنات و زیرکوه، تویسرکان، شهربابک و کلیبر اعلام شد

شمارش قطعی آراء در حوزه‌های انتخابیه قائنات و زیرکوه، تویسرکان، شهربابک و کلیبر اعلام شد.