شلیک انواع موشک‌های دوربرد سپاه از کویر قم

موشک های میان‌برد شهاب و دوربرد و قدر Fو H سپاه از منطقه عمومی کویر قم شلیک شدند.