شعرخوانی شاعران عراقی در جشن آزادسازی خرمشهر

شعرخوانی شاعران عراقی در جشن آزادسازی خرمشهر

دو تن از شاعران عراقی در یازدهمین شب شعر ترانگیزان که شامگاه یکشنبه در آبادان برگزار شد، به شعرخوانی پرداختند.

شعرخوانی شاعران عراقی در جشن آزادسازی خرمشهر

(image)

دو تن از شاعران عراقی در یازدهمین شب شعر ترانگیزان که شامگاه یکشنبه در آبادان برگزار شد، به شعرخوانی پرداختند.
شعرخوانی شاعران عراقی در جشن آزادسازی خرمشهر

wolrd press news