شرکت ۷۳۰ دانشجوی جهادگر خوزستانی در اردوهای جهادی

شرکت ۷۳۰ دانشجوی جهادگر خوزستانی در اردوهای جهادی

مسئول ستاد حرکت های جهادی سردار شهید علی هاشمی بسیج دانشجویی خوزستان گفت: در این دوره از اردوهای جهادی بسیج دانشجویی خوزستان بیش از ۷۳۰ نفر دانشجوی جهادی در قالب ۳۰ گروه جهادی در مناطق محروم خوزستان حضور پیدا کردند.

شرکت ۷۳۰ دانشجوی جهادگر خوزستانی در اردوهای جهادی

(image)

مسئول ستاد حرکت های جهادی سردار شهید علی هاشمی بسیج دانشجویی خوزستان گفت: در این دوره از اردوهای جهادی بسیج دانشجویی خوزستان بیش از ۷۳۰ نفر دانشجوی جهادی در قالب ۳۰ گروه جهادی در مناطق محروم خوزستان حضور پیدا کردند.
شرکت ۷۳۰ دانشجوی جهادگر خوزستانی در اردوهای جهادی

سایت خبری زندگی

خبرگذاری اصفحان