شتاب فزاینده فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور قم در سال جاری

شتاب فزاینده فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور قم در سال جاری

رئیس دانشگاه پیام نور قم گفت: فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور استان قم در سال جاری شتاب فزاینده می‌گیرد.

شتاب فزاینده فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور قم در سال جاری

(image)

رئیس دانشگاه پیام نور قم گفت: فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور استان قم در سال جاری شتاب فزاینده می‌گیرد.
شتاب فزاینده فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور قم در سال جاری

تکنولوژی جدید

ترانه