شبه نظامیان لیبی فرودگاه بین المللی معیتیقه را بستند

شبه نظامیان لیبی فرودگاه بین المللی معیتیقه را بستند

گروه های شبه نظامی با بستن فرودگاه بین المللی معیتیقه مانع از ورود اعضای دولت فایز السراج نخست وزیر لیبی به طرابلس شدند.

شبه نظامیان لیبی فرودگاه بین المللی معیتیقه را بستند

(image)

گروه های شبه نظامی با بستن فرودگاه بین المللی معیتیقه مانع از ورود اعضای دولت فایز السراج نخست وزیر لیبی به طرابلس شدند.
شبه نظامیان لیبی فرودگاه بین المللی معیتیقه را بستند

موسیقی روز

قدیر نیوز