شاگردان کی‌روش از پژوهشگاه استارت می‌زنند

شاگردان کی‌روش از پژوهشگاه استارت می‌زنند

ملی‌پوشان فوتبال ایران فردا کار خود را از زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت آغاز خواهند کرد.

شاگردان کی‌روش از پژوهشگاه استارت می‌زنند

(image)

ملی‌پوشان فوتبال ایران فردا کار خود را از زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت آغاز خواهند کرد.
شاگردان کی‌روش از پژوهشگاه استارت می‌زنند

تلگرام