شاه‌ماهی تبریزی به تور پرسپولیس افتاد؟

شاه‌ماهی تبریزی به تور پرسپولیس افتاد؟

به نظر میرسد بازیکن ارزنده گسترش فولاد قصد تمدید قرارداد با این تیم را ندارد.

شاه‌ماهی تبریزی به تور پرسپولیس افتاد؟

(image)

به نظر میرسد بازیکن ارزنده گسترش فولاد قصد تمدید قرارداد با این تیم را ندارد.
شاه‌ماهی تبریزی به تور پرسپولیس افتاد؟

خبرگزاری اصفحان