شاهد حمایت از بخش دفاعی در بودجه ۹۵ هستیم

شاهد حمایت از بخش دفاعی در بودجه ۹۵ هستیم

رئیس ارکان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نمایندگان مجلس نهم در تخصیص اعتبار به بخش دفاعی در تصویب بودجه سال ۹۵ و احکام دائمی برنامه توسعه همت ویژه داشتند و در ادامه روند در اجرای آن امید به افزایش توان بازدارندگی ملت ایران وجود دارد.

شاهد حمایت از بخش دفاعی در بودجه ۹۵ هستیم

(image)

رئیس ارکان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نمایندگان مجلس نهم در تخصیص اعتبار به بخش دفاعی در تصویب بودجه سال ۹۵ و احکام دائمی برنامه توسعه همت ویژه داشتند و در ادامه روند در اجرای آن امید به افزایش توان بازدارندگی ملت ایران وجود دارد.
شاهد حمایت از بخش دفاعی در بودجه ۹۵ هستیم

عکس