شانس مجدد سوریان برای کسب مدال

شانس مجدد سوریان برای کسب مدال

حمید سوریان با توجه به راه یابی کشتی گیر ژاپنی به فینال، در شانس مجدد برای مدال برنز رقابت میکند.

شانس مجدد سوریان برای کسب مدال

(image)

حمید سوریان با توجه به راه یابی کشتی گیر ژاپنی به فینال، در شانس مجدد برای مدال برنز رقابت میکند.
شانس مجدد سوریان برای کسب مدال

خبرگزاری اصفهان