سین‌هایی از جنس جهادی و با الفبای سیمان/ خدمت رسانی به محرومین به نقطه صفر مرزی هم رسید 

سین‌هایی از جنس جهادی و با الفبای سیمان/ خدمت رسانی به محرومین به نقطه صفر مرزی هم رسید 

انگار قرار است این دانشجویان تحویل سال را در همین روستا باشند؛ سفره هفت سینی از جنس سنگ، سیمان و با رنگ سادگی و سلامتی با طعم سیب و با اخلاص و بدون ریا؛ در کنار مردمانی از جنس کویر…

سین‌هایی از جنس جهادی و با الفبای سیمان/ خدمت رسانی به محرومین به نقطه صفر مرزی هم رسید 

(image)

انگار قرار است این دانشجویان تحویل سال را در همین روستا باشند؛ سفره هفت سینی از جنس سنگ، سیمان و با رنگ سادگی و سلامتی با طعم سیب و با اخلاص و بدون ریا؛ در کنار مردمانی از جنس کویر…
سین‌هایی از جنس جهادی و با الفبای سیمان/ خدمت رسانی به محرومین به نقطه صفر مرزی هم رسید 

استخدام

موزیک جوان