«سید حسین هاشمی» قائم مقام وزارت کشور شد

«سید حسین هاشمی» قائم مقام وزارت کشور شد
وزیر کشور از انتصاب سید حسین هاشمی، استاندار سابق تهران به سمت قائم مقامی وزارت کشور خبر داد.

«سید حسین هاشمی» قائم مقام وزارت کشور شد

وزیر کشور از انتصاب سید حسین هاشمی، استاندار سابق تهران به سمت قائم مقامی وزارت کشور خبر داد.
«سید حسین هاشمی» قائم مقام وزارت کشور شد