سید حسن نصرالله: یک چشم‌تان بر حلب و یک چشم‌تان بر جنوب باشد

سید حسن نصرالله: یک چشم‌تان بر حلب و یک چشم‌تان بر جنوب باشد

اگر سید حسن نصرالله استراتژی مرحله آینده مقاومت را در عبارت «یک چشم به جنوب و چشم دیگر به حلب باشد»، به اختصار بیان کرده باشد، این نشان دهنده حیاتی بودن و اهمیت جنگ حلب از یکسو و آمادگی مقاومت برای احتمال درگیری در طول این جبهه با اسرائیل از سوی دیگر است.

سید حسن نصرالله: یک چشم‌تان بر حلب و یک چشم‌تان بر جنوب باشد

(image)

اگر سید حسن نصرالله استراتژی مرحله آینده مقاومت را در عبارت «یک چشم به جنوب و چشم دیگر به حلب باشد»، به اختصار بیان کرده باشد، این نشان دهنده حیاتی بودن و اهمیت جنگ حلب از یکسو و آمادگی مقاومت برای احتمال درگیری در طول این جبهه با اسرائیل از سوی دیگر است.
سید حسن نصرالله: یک چشم‌تان بر حلب و یک چشم‌تان بر جنوب باشد

عکس