سیداحمدرضا دستغیب: حجم انبوه قوانین کسالت آور، مشکلات فراوانی را برای جامعه به همراه دارد

سید احمدرضا دستغیب گفت: حجم انبوه قوانین کسالت آور مشکلات فراوانی را برای جامعه امروز به همراه دارد.