سکوت وزارت خارجه در مقابل غارت اموالمان توسط کانادا جای تعجب دارد

سکوت وزارت خارجه در مقابل غارت اموالمان توسط کانادا جای تعجب دارد

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: برایمان جای سوال و تعجب دارد که چرا وزارت خارجه با موضوع حساسی همچون غارت اموال کشورمان منفعلانه برخورد می‌کند و تاکنون سکوت اختیار کرده است.

سکوت وزارت خارجه در مقابل غارت اموالمان توسط کانادا جای تعجب دارد

(image)

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: برایمان جای سوال و تعجب دارد که چرا وزارت خارجه با موضوع حساسی همچون غارت اموال کشورمان منفعلانه برخورد می‌کند و تاکنون سکوت اختیار کرده است.
سکوت وزارت خارجه در مقابل غارت اموالمان توسط کانادا جای تعجب دارد

بازی