سردارسلیمانی به‌عنوان سردارنظامی و ظریف به‌عنوان سرداردیپلماسی تاثیر‌گذارترین شخصیتهای سال۹۴

سردارسلیمانی به‌عنوان سردارنظامی و ظریف به‌عنوان سرداردیپلماسی تاثیر‌گذارترین شخصیتهای سال۹۴

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر قدرت نظامی وجود نداشته باشد قدرت سیاسی جایگاه مانور نخواهد داشت در نتیجه سردارسلیمانی و ظریف به خوبی و با تبحری خاص شرایط کشور را در عرصه نظامی و دیپلماتیک پیش بردند.

سردارسلیمانی به‌عنوان سردارنظامی و ظریف به‌عنوان سرداردیپلماسی تاثیر‌گذارترین شخصیتهای سال۹۴

(image)

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر قدرت نظامی وجود نداشته باشد قدرت سیاسی جایگاه مانور نخواهد داشت در نتیجه سردارسلیمانی و ظریف به خوبی و با تبحری خاص شرایط کشور را در عرصه نظامی و دیپلماتیک پیش بردند.
سردارسلیمانی به‌عنوان سردارنظامی و ظریف به‌عنوان سرداردیپلماسی تاثیر‌گذارترین شخصیتهای سال۹۴

سپهر نیوز

مدلینگ