سران کشورهای غربی از تحول در سلامت کشور متعجبند/ در مورد ریزگردها کار زیادی نمی‌توانیم کنیم

سران کشورهای غربی از تحول در سلامت کشور متعجبند/ در مورد ریزگردها کار زیادی نمی‌توانیم کنیم

رئیس جمهور گفت: بسیاری از سران کشورهای غربی در دیدارها از تحول در سلامت کشور که توسط دولت یازدهم بوجود آمده متعجبند.

سران کشورهای غربی از تحول در سلامت کشور متعجبند/ در مورد ریزگردها کار زیادی نمی‌توانیم کنیم

(image)

رئیس جمهور گفت: بسیاری از سران کشورهای غربی در دیدارها از تحول در سلامت کشور که توسط دولت یازدهم بوجود آمده متعجبند.
سران کشورهای غربی از تحول در سلامت کشور متعجبند/ در مورد ریزگردها کار زیادی نمی‌توانیم کنیم