ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با صندوق رفاه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با صندوق رفاه تفاهم نامه همکاری امضا کردند
تفاهم نامه همکاری میان ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم امضا شد.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با صندوق رفاه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری میان ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم امضا شد.
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با صندوق رفاه تفاهم نامه همکاری امضا کردند