سامانه جامع گمرکی زمینه تعاملات ناسالم را از بین برد

وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارات خود درخصوص سامانه جامع گمركي گفت: خوشبختانه سيستم نوين گمركي فعال شده و زمينه تعاملات ناسالم با گمرک هم از بين رفته است.