زیبنده دولت نیست عده‌ای دانشجو مقابل مجلس تجمع کنند و پاسخ غیر شفاف بگیرند

زیبنده دولت نیست عده‌ای دانشجو مقابل مجلس تجمع کنند و پاسخ غیر شفاف بگیرند

عضو ادوار دفتر تحکیم وحدت گفت: زیبنده دولت نیست عده‌ای دانشجو مقابل مجلس تجمع کنند و پاسخ غیر شفاف بگیرند. از مجلس توقع می‌رود با پیگیری و پاسخگویی از دولت، این مسئله را حل کند.

زیبنده دولت نیست عده‌ای دانشجو مقابل مجلس تجمع کنند و پاسخ غیر شفاف بگیرند

(image)

عضو ادوار دفتر تحکیم وحدت گفت: زیبنده دولت نیست عده‌ای دانشجو مقابل مجلس تجمع کنند و پاسخ غیر شفاف بگیرند. از مجلس توقع می‌رود با پیگیری و پاسخگویی از دولت، این مسئله را حل کند.
زیبنده دولت نیست عده‌ای دانشجو مقابل مجلس تجمع کنند و پاسخ غیر شفاف بگیرند

تکست آهنگ