زیان ۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه از کودتا

زیان ۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه از کودتا

بلند تفکچی اذعان کرد خسارت کشورش از بابت تلاش نافرجام برای کودتا به یکصد میلیارد دلار رسیده است.

زیان ۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه از کودتا

(image)

بلند تفکچی اذعان کرد خسارت کشورش از بابت تلاش نافرجام برای کودتا به یکصد میلیارد دلار رسیده است.
زیان ۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه از کودتا