زمین لرزه ۶/۲ ریشتری در جنوب اقیانوس آرام

زمین لرزه ۶/۲ ریشتری در جنوب اقیانوس آرام

زمین لرزه ای به بزرگی ۶/۲ ریشتر سه شنبه مجمع الجزایر وانواتو در جنوب اقیانوس آرام را لرزاند.

زمین لرزه ۶/۲ ریشتری در جنوب اقیانوس آرام

(image)

زمین لرزه ای به بزرگی ۶/۲ ریشتر سه شنبه مجمع الجزایر وانواتو در جنوب اقیانوس آرام را لرزاند.
زمین لرزه ۶/۲ ریشتری در جنوب اقیانوس آرام