زمان پرداخت عیدی بازنشستگان راه‌آهن و مخابرات

زمان پرداخت عیدی بازنشستگان راه‌آهن و مخابرات

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت عیدی بازنشستگان راه‌آهن و مخابرات تا روز شنبه خبر داد.

زمان پرداخت عیدی بازنشستگان راه‌آهن و مخابرات

(image)

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت عیدی بازنشستگان راه‌آهن و مخابرات تا روز شنبه خبر داد.
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان راه‌آهن و مخابرات

بازی