زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا تغییر کرد

زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا تغییر کرد
فدراسیون کشتی آمریکا تاریخ جدید میزبانی از مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۸ در آیووا سیتی را مشخص کرد.

زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا تغییر کرد

فدراسیون کشتی آمریکا تاریخ جدید میزبانی از مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۸ در آیووا سیتی را مشخص کرد.
زمان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا تغییر کرد