زمان اولین نشست اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس

زمان اولین نشست اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس

سران اتحادیه اروپا زمان نشست آتی بدون حضور انگلیس را روز چهارشنبه هفته جاری مشخص خواهند کرد.

زمان اولین نشست اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس

(image)

سران اتحادیه اروپا زمان نشست آتی بدون حضور انگلیس را روز چهارشنبه هفته جاری مشخص خواهند کرد.
زمان اولین نشست اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس

عرفان دینی