زرینی: مردم برایمان دعا کنند/ مهدوی: انرژی مثبتی در تیم حاکم است/ غفور: هیچ‌کس کوتاهی نمی‌کند

زرینی: مردم برایمان دعا کنند/ مهدوی: انرژی مثبتی در تیم حاکم است/ غفور: هیچ‌کس کوتاهی نمی‌کند

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بسیار پرانگیزه و سرحال هستند و امیدوارند دست پر از ژاپن بازگردند.

زرینی: مردم برایمان دعا کنند/ مهدوی: انرژی مثبتی در تیم حاکم است/ غفور: هیچ‌کس کوتاهی نمی‌کند

(image)

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بسیار پرانگیزه و سرحال هستند و امیدوارند دست پر از ژاپن بازگردند.
زرینی: مردم برایمان دعا کنند/ مهدوی: انرژی مثبتی در تیم حاکم است/ غفور: هیچ‌کس کوتاهی نمی‌کند

آهنگ جدید