روی هاجسون تمایلی به تصمیم گیری های دشوار ندارد

روی هاجسون تمایلی به تصمیم گیری های دشوار ندارد

نفراتی همچون جک ویلشر،وینرونیوالکس آلکسیر، چمبرلین با مشکل صلاحیت حضور در تیم ملی روبرو هستند و سرمربی”سه شیرها” نیز تمایلی به تصمیم گیری های دشوار ندارد.

روی هاجسون تمایلی به تصمیم گیری های دشوار ندارد

(image)

نفراتی همچون جک ویلشر،وینرونیوالکس آلکسیر، چمبرلین با مشکل صلاحیت حضور در تیم ملی روبرو هستند و سرمربی”سه شیرها” نیز تمایلی به تصمیم گیری های دشوار ندارد.
روی هاجسون تمایلی به تصمیم گیری های دشوار ندارد

آهنگ جدید

تلگرام