روش راه‌اندازی کسب و کار باید به دانشجو آموزش داده شود

روش راه‌اندازی کسب و کار باید به دانشجو آموزش داده شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پژوهش در توسعه کارآفرینی و اختصاص سرمایه‌های بیشتر مؤثر بوده و باید روش راه‌اندای کسب و کار به دانشجو آموزش داده شود تا در رشته خود مهارت کسب کند.

روش راه‌اندازی کسب و کار باید به دانشجو آموزش داده شود

(image)

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پژوهش در توسعه کارآفرینی و اختصاص سرمایه‌های بیشتر مؤثر بوده و باید روش راه‌اندای کسب و کار به دانشجو آموزش داده شود تا در رشته خود مهارت کسب کند.
روش راه‌اندازی کسب و کار باید به دانشجو آموزش داده شود

خرید بک لینک

فانتزی