روسیه با هدف تجارتی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کند

روسیه با هدف تجارتی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کند

«حکمت خلیل کرزی» معاون وزیر امور خارجه افغانستان گفت: انتظار نداریم روسیه با آوردن نیروهای خود به افغانستان از ما حمایت کند.

روسیه با هدف تجارتی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کند

(image)

«حکمت خلیل کرزی» معاون وزیر امور خارجه افغانستان گفت: انتظار نداریم روسیه با آوردن نیروهای خود به افغانستان از ما حمایت کند.
روسیه با هدف تجارتی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کند

خرم خبر