روسیه: اقدامی برای عادی‌سازی روابط با ترکیه صورت نگرفته است

روسیه: اقدامی برای عادی‌سازی روابط با ترکیه صورت نگرفته است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد روسیه هیچ پیشرفتی برای عادی سازی روابط با ترکیه نمی بیند.

روسیه: اقدامی برای عادی‌سازی روابط با ترکیه صورت نگرفته است

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد روسیه هیچ پیشرفتی برای عادی سازی روابط با ترکیه نمی بیند.
روسیه: اقدامی برای عادی‌سازی روابط با ترکیه صورت نگرفته است

wolrd press news