روز مرد یا روز ملی جوراب!/ به نام شوهر به کام همسر!

روز مرد یا روز ملی جوراب!/ به نام شوهر به کام همسر!

کارت‌های آفرین، صد آفرین، هزار و سیصد آفرین، همسر خوب و نازنین! از ابتکاراتی است که مسئولان مدبر کشور امسال به دلیل گرانی، تورم و پرش از رو کود! به عنوان کادوی روز مرد برای مردم شریف ایران در نظر گرفته‌اند!

روز مرد یا روز ملی جوراب!/ به نام شوهر به کام همسر!

(image)

کارت‌های آفرین، صد آفرین، هزار و سیصد آفرین، همسر خوب و نازنین! از ابتکاراتی است که مسئولان مدبر کشور امسال به دلیل گرانی، تورم و پرش از رو کود! به عنوان کادوی روز مرد برای مردم شریف ایران در نظر گرفته‌اند!
روز مرد یا روز ملی جوراب!/ به نام شوهر به کام همسر!

خرید بک لینک

بازی