روزانه حدود ۱۱۳ یمنی به علت کمبود تجهیزات پزشکی می میرند

روزانه حدود ۱۱۳ یمنی به علت کمبود تجهیزات پزشکی می میرند

هماهنگ کننده اموربشر دوستانه سازمان ملل در یمن گفت:روزانه حدود ۱۱۳ یمنی به علت کمبود تجهیزات پزشکی و کمک های بشر دوستانه می میرند.

روزانه حدود ۱۱۳ یمنی به علت کمبود تجهیزات پزشکی می میرند

(image)

هماهنگ کننده اموربشر دوستانه سازمان ملل در یمن گفت:روزانه حدود ۱۱۳ یمنی به علت کمبود تجهیزات پزشکی و کمک های بشر دوستانه می میرند.
روزانه حدود ۱۱۳ یمنی به علت کمبود تجهیزات پزشکی می میرند

اس ام اس

موزیک جوان