روحانی روز ملی اوکراین را تبریک گفت

روحانی روز ملی اوکراین را تبریک گفت
رییس جمهوری در پیامی به ‘پترو الکسیویچ پورو شنکو’ رییس جمهوری اوکراین، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی و مردم اوکراین صمیمانه تبریک گفت

روحانی روز ملی اوکراین را تبریک گفت

رییس جمهوری در پیامی به ‘پترو الکسیویچ پورو شنکو’ رییس جمهوری اوکراین، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی و مردم اوکراین صمیمانه تبریک گفت
روحانی روز ملی اوکراین را تبریک گفت