روحانی به مردم توضیح دهد که چرا برجام برای ایران عایدی نداشته است؟

روحانی به مردم توضیح دهد که چرا برجام برای ایران عایدی نداشته است؟

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات در واکنش به سخنان سیف مبنی بر اینکه برجام تاکنون عایدی برای کشور نداشته است،گفت: حال خوب است روحانی به مردم توضیح دهد که چرا تا به امروز برجام برای ایران عایدی نداشته است.

روحانی به مردم توضیح دهد که چرا برجام برای ایران عایدی نداشته است؟

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات در واکنش به سخنان سیف مبنی بر اینکه برجام تاکنون عایدی برای کشور نداشته است،گفت: حال خوب است روحانی به مردم توضیح دهد که چرا تا به امروز برجام برای ایران عایدی نداشته است.
روحانی به مردم توضیح دهد که چرا برجام برای ایران عایدی نداشته است؟

خرید بک لینک

wolrd press news