روحانی به‌جای وعده‌های مکرر واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بازگو کند/ مجلس با ریاست عارف کم‌توان می‌شود

روحانی به‌جای وعده‌های مکرر واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بازگو کند/ مجلس با ریاست عارف کم‌توان می‌شود

این فعال اصلاح طلب گفت: تصور می‌شود وضعیت اقتصادی یک‌سال آینده هم کم وبیش مانند وضعیت سه سال گذشته باشد و هیچ علتی وجود ندارد که طی یک‌سال آینده روحانی بتواند یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد به وجود بیاورد.

روحانی به‌جای وعده‌های مکرر واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بازگو کند/ مجلس با ریاست عارف کم‌توان می‌شود

(image)

این فعال اصلاح طلب گفت: تصور می‌شود وضعیت اقتصادی یک‌سال آینده هم کم وبیش مانند وضعیت سه سال گذشته باشد و هیچ علتی وجود ندارد که طی یک‌سال آینده روحانی بتواند یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد به وجود بیاورد.
روحانی به‌جای وعده‌های مکرر واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بازگو کند/ مجلس با ریاست عارف کم‌توان می‌شود

بک لینک رنک 7