روحانی، کنسرت یا بیکاری؟!

روحانی، کنسرت یا بیکاری؟!

روزی نیست که خبری درباره تعطیلی کارخانه و بیکار شدن جمعی از کارگران ایرانی منتشر نشود.

روحانی، کنسرت یا بیکاری؟!

(image)

روزی نیست که خبری درباره تعطیلی کارخانه و بیکار شدن جمعی از کارگران ایرانی منتشر نشود.
روحانی، کنسرت یا بیکاری؟!

کرمان نیوز