رهبری چه زمانی وارد میدان می‌شود؟

رهبری چه زمانی وارد میدان می‌شود؟

جاهایی هست که رهبری احساس می‌کند اگر در این‌جا به مسئولی که وظیفه‌ای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، وارد میدان می‌شود.

رهبری چه زمانی وارد میدان می‌شود؟

(image)

جاهایی هست که رهبری احساس می‌کند اگر در این‌جا به مسئولی که وظیفه‌ای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، وارد میدان می‌شود.
رهبری چه زمانی وارد میدان می‌شود؟

world press news

هنر