رمزگشایی از یک تغییر ظریف!/ آیا عزل عبداللهیان به معنای تغییر سیاست ایران است؟

رمزگشایی از یک تغییر ظریف!/ آیا عزل عبداللهیان به معنای تغییر سیاست ایران است؟

دیروز خانه تکانی در وزارت خارجه صورت گرفت و امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی برکنار شد.

رمزگشایی از یک تغییر ظریف!/ آیا عزل عبداللهیان به معنای تغییر سیاست ایران است؟

(image)

دیروز خانه تکانی در وزارت خارجه صورت گرفت و امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی برکنار شد.
رمزگشایی از یک تغییر ظریف!/ آیا عزل عبداللهیان به معنای تغییر سیاست ایران است؟

سپهر نیوز