رفع فقر و بی‌عدالتی در گرو برنامه‌ریزی هدفمند است

رفع فقر و بی‌عدالتی در گرو برنامه‌ریزی هدفمند است

نماینده مردم دماوند گفت: رفع فقر و بی‌عدالتی در گرو برنامه‌ریزی هدفمند و حل معضلات عمده کشور در گرو رفع بی‌عدالتی است.

رفع فقر و بی‌عدالتی در گرو برنامه‌ریزی هدفمند است

(image)

نماینده مردم دماوند گفت: رفع فقر و بی‌عدالتی در گرو برنامه‌ریزی هدفمند و حل معضلات عمده کشور در گرو رفع بی‌عدالتی است.
رفع فقر و بی‌عدالتی در گرو برنامه‌ریزی هدفمند است

خرم خبر