رسوایی۲/ ماجرای ایمیل‌ها می‌تواند دست هیلاری را از کاخ سفید کوتاه کند؟

رسوایی۲/ ماجرای ایمیل‌ها می‌تواند دست هیلاری را از کاخ سفید کوتاه کند؟

روزهای آتی، اوقات سرنوشت سازی برای کلینتون خواهد بود، از یک سو تاثیر این رسوایی بر آرای مردم غیر قابل پیش‌بینی است و از طرف دیگر فشار جمهوری خواهان برای کناره‌گیری او افزایش می‌یابد.

رسوایی۲/ ماجرای ایمیل‌ها می‌تواند دست هیلاری را از کاخ سفید کوتاه کند؟

(image)

روزهای آتی، اوقات سرنوشت سازی برای کلینتون خواهد بود، از یک سو تاثیر این رسوایی بر آرای مردم غیر قابل پیش‌بینی است و از طرف دیگر فشار جمهوری خواهان برای کناره‌گیری او افزایش می‌یابد.
رسوایی۲/ ماجرای ایمیل‌ها می‌تواند دست هیلاری را از کاخ سفید کوتاه کند؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی