ردپای دلارهای عربستان در مرزهای ایران

ردپای دلارهای عربستان در مرزهای ایران

اسماعیل کوثری گفت: هنگامیکه تکفیری ها دیدند در عراق شکست خورده اند و در سوریه نمی توانند از طریق فشار اسلحه بشار اسد را کنار بگذارند آمدند و علیه ایران دست به اقداماتی بیهوده و پیش پا افتاده کردند تا به اصطلاح امنیت کشور ما را مختل کنند.

ردپای دلارهای عربستان در مرزهای ایران

(image)

اسماعیل کوثری گفت: هنگامیکه تکفیری ها دیدند در عراق شکست خورده اند و در سوریه نمی توانند از طریق فشار اسلحه بشار اسد را کنار بگذارند آمدند و علیه ایران دست به اقداماتی بیهوده و پیش پا افتاده کردند تا به اصطلاح امنیت کشور ما را مختل کنند.
ردپای دلارهای عربستان در مرزهای ایران

نخبگان