راه حل کی‌روش برای مشکل زمین تیم ملی چیست؟

تیم ملی ایران زمین تمرینی ندارد و کارلوس کی‌روش سرمربی ایران در به در دنبال زمین است.