راه‌اندازی شرکت‌ جدید‌ قطار‌‌های سریع‌السیر/ ‌سهم راه‌‌آهن‌ در سفر‌ها افزایش می‌یابد

مدیر‌عامل شرکت راه‌آهن گفت: در حال حاضر پروژه ایجادِ شرکتی مجزا‌ برای قطارهای سریع‌السیر در حال پیگیری است، این شرکت در کشور ایجاد می‌شود و سپس پرسنل جداگانه‌ای را برای آن انتخاب و عملیاتی می‌کنیم.