راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا در دانشگاه تربیت مدرس

راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا در دانشگاه تربیت مدرس

در نشست شوراي دانشگاه تربیت مدرس، راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي تصويب شد.

راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا در دانشگاه تربیت مدرس

(image)

در نشست شوراي دانشگاه تربیت مدرس، راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي تصويب شد.
راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا در دانشگاه تربیت مدرس