راننده ای با ۳۰۰ تخلف به دام پلیس افتاد

راننده ای با ۳۰۰ تخلف به دام پلیس افتاد

پلیس راهور نمین خودرویی را متوقف کرد که بیش از ۹۰ میلیون ریال جریمه را در کارنامه خود دارد.

راننده ای با ۳۰۰ تخلف به دام پلیس افتاد

(image)

پلیس راهور نمین خودرویی را متوقف کرد که بیش از ۹۰ میلیون ریال جریمه را در کارنامه خود دارد.
راننده ای با ۳۰۰ تخلف به دام پلیس افتاد