راز قهرمان نشدن پرسپولیس چه بود؟/ بر باد رفته!

راز قهرمان نشدن پرسپولیس چه بود؟/ بر باد رفته!

انگار نحسی فصل نفرین شده نمی‌خواست پرسپولیس را رها کند. نمی‌خواست آقای پروفسور تاریخ‌ساز شود. آن هم در فصلی که اتفاق خوب کم نداشت.  اما چه سود وقتی جام قهرمانی از دست رفته باشد..

راز قهرمان نشدن پرسپولیس چه بود؟/ بر باد رفته!

(image)

انگار نحسی فصل نفرین شده نمی‌خواست پرسپولیس را رها کند. نمی‌خواست آقای پروفسور تاریخ‌ساز شود. آن هم در فصلی که اتفاق خوب کم نداشت.  اما چه سود وقتی جام قهرمانی از دست رفته باشد..
راز قهرمان نشدن پرسپولیس چه بود؟/ بر باد رفته!

خرید بک لینک

موسیقی