راز سالم ماندن پیکر شهید شفیعی ۱۶ سال پس از تدفین

راز سالم ماندن پیکر شهید شفیعی ۱۶ سال پس از تدفین

استاد حوزه و دانشگاه قم گفت: شهید شفیعی را در قبرستانی در بین سامرا و کاظمین دفن کردند، ۱۶ سال بعد که برای مبادله با اجساد عراقی نبش قبر شد او را سالم از دل خاک بیرون آوردند، پیکر را ۱۶ روز در آفتاب گذاشتند پس از آن نیز بر روی جسم شهید آهک پاشیدند.

راز سالم ماندن پیکر شهید شفیعی ۱۶ سال پس از تدفین

(image)

استاد حوزه و دانشگاه قم گفت: شهید شفیعی را در قبرستانی در بین سامرا و کاظمین دفن کردند، ۱۶ سال بعد که برای مبادله با اجساد عراقی نبش قبر شد او را سالم از دل خاک بیرون آوردند، پیکر را ۱۶ روز در آفتاب گذاشتند پس از آن نیز بر روی جسم شهید آهک پاشیدند.
راز سالم ماندن پیکر شهید شفیعی ۱۶ سال پس از تدفین

آهنگ جدید

سیستم اطلاع رسانی