رئیس دوره خانه احزاب دوشنبه هفته آینده تغییر می‌کند

رئیس دوره خانه احزاب دوشنبه هفته آینده تغییر می‌کند

رئیس دوره خانه احزاب دوشنبه هفته آینده (۲۴ مردادماه) همزمان با نشست شورای مرکزی خانه احزاب تغییر خواهد کرد.

رئیس دوره خانه احزاب دوشنبه هفته آینده تغییر می‌کند

(image)

رئیس دوره خانه احزاب دوشنبه هفته آینده (۲۴ مردادماه) همزمان با نشست شورای مرکزی خانه احزاب تغییر خواهد کرد.
رئیس دوره خانه احزاب دوشنبه هفته آینده تغییر می‌کند