رئیس جمهور کودتاچیان ترکیه را بشناسید

رئیس جمهور کودتاچیان ترکیه را بشناسید

یک دادگاه ترکیه بر اساس بازجویی‌های انجام شده پس از کوتای ۱۵ ژوییه اعلام کرد: اگر کودتا به سرانجام می‌رسید، آکین اوزتورک رئیس جمهور می‌شد.

رئیس جمهور کودتاچیان ترکیه را بشناسید

(image)

یک دادگاه ترکیه بر اساس بازجویی‌های انجام شده پس از کوتای ۱۵ ژوییه اعلام کرد: اگر کودتا به سرانجام می‌رسید، آکین اوزتورک رئیس جمهور می‌شد.
رئیس جمهور کودتاچیان ترکیه را بشناسید